„Настоящият уеб сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Инфоцентър ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия уеб сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика. Проект „КРЪГОВЕ“ се основава на опита и постигнатите резултати от два предишни проекта по Програма EQUAL, реализирани в Италия и Испания. Настоящият проект ще внесе добавена стойност като обедини резултатите, адаптира ги и ги трансферира в нов иновативен подход за гъвкави обучения и съпътстващи интегрирани услуги.